Välkommen

logo_tom bakgrund.png

- Entreprenadbesiktningar

- Kontrollansvarig enligt PBL

Engagemang, kompetens och lyhördhet. Vi lägger stor vikt vid att du som beställare ska känna dig trygg genom att erbjuda dig bästa service av högsta kvalitet vid varje uppdrag.

 

Byggkonsultgruppen AB är ett fristående och oberoende företag som tillhandahåller konsulttjänster med gedigen kompetens och specialistkunskap inom byggsektorn. Vi fokuserar främst på entreprenadbesiktningar och kontrollansvar PBL.

 

Vi riktar oss mot företag, bostadsrättsföreningar, privatpersoner, kommersiella fastigheter och lokaler samt den offentliga sektorn.

 

Besiktningarna utförs helt opartiskt enligt gällande bygg- och branschregler (AB04, ABT06, ABS09/ABS18 och konsumenttjänstlagen).

 

Vid besiktning av större entreprenader sätter vi samman en komplett besiktningsgrupp som är anpassad för projektet. Vi har besiktningsmän inom samtliga discipliner, såsom bygg, rör, luft, el/tele, styr, tak, fasad och mark.

 

Byggkonsultgruppens personal har den kompetens, kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget.

 

Om Byggkonsultgruppen

Vid besiktning av större entreprenader sätter vi samman en besiktningsgrupp som är anpassad för projektet.      

Vi har besiktningsmän inom samtliga discipliner, såsom bygg, rör, luft, el/tele, styr, tak, fasad och mark.

Vi är serviceinriktade och sätter vår beställare i fokus. Byggkonsultgruppen har väl upparbetade system och rutiner och kan därför hålla en hög servicenivå som är utöver det vanliga.

 Vid rekrytering av personal och konsulter har vi högt ställda krav på utbildning och social kompetens. Våra konsulter har den kompetens, kunskap, bakgrund och erfarenhet som krävs för att kunna leverera efterfrågad tjänst. 

Byggkonsultgruppen strävar ständigt efter att nå långsiktiga samarbeten med återkommande beställare, och vi kan se att våra beställare värdesätter vår kompetens då vi till största del arbetar med återkommande beställare.

Våra besiktningsmän (BM) & kontrollansvariga (KA) är:

 • Certifierade genom RI.SE (BM & KA)

 • Medlemmar i entreprenadbesiktningsgruppen SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund)

 • Medlemmar i KA-gruppen SBR

 • Konsultförsäkrade genom Länsförsäkringar

Vår värdegrund

Mikael, Besiktningsman

Vi visar engagemang på ett positivt sätt genom att stötta och respektera varandra

Johan, Besiktningsman

Vi är lagspelare och delar med oss av vår erfarenhet och kunskap till våra kollegor

Erik, Besiktningsman

Vi är flexibla i och strävar ständigt att ha en öppen kommunikation samt att arbeta informativt

Daniel, Huvudbesiktningsman

Byggkonsultgruppen vill skapa mervärden för kunder, medarbetare samt leverantörer, samtidigt som vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vi strävar efter långsiktiga relationer, samt att vi värnar om miljö och klimat.

Lyhördhet

 • Vi visar respekt genom att vara lyhörda mot våra medarbetare, beställare och leverantörer

 • Vi lär känna medarbetare, beställare och leverantörer genom ett öppet och personligt bemötande

 • Vi samspelar och är alltid lösningsorienterade

Engagemang

 • Vi utför våra arbetsuppgifter med engagemang och noggrannhet, där vi med en professionell inställning lever upp till våra åtaganden mot beställare, medarbetare och leverantörer

 • Vi skapar förtroende och långsiktiga kundrelationer genom att ge bästa möjliga service utifrån kundens behov

 • Vi är effektiva och ger snabba återkopplingar

Kompetens

 • Vi levererar tjänster med hög kvalitet genom att vara pålästa, förberedda och uppdaterade

 • Vi agerar med tydlighet och handlingskraft, trygga i vår uppdragsroll

 • Vi är informativa och noga med att leverera inom angivna tidsramar

Vilka vi är på Byggkonsultgruppen

Våra samarbetspartners

 
 

Besiktningar

Vi utför alla förekommande typer av entreprenadbesiktning, och vi riktar oss mot företag, bostadsrättsföreningar, privatpersoner, kommersiella fastigheter och lokaler samt den offentliga sektorn.

Förbesiktning (FB)

Part (beställare/entreprenör) får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt efter färdigställande av entreprenaden eller som tas i bruk före färdigställande eller om några särskilda skäl föreligger.

Kontrollbesiktning (KB)

Kontrollbesiktningen utförs för minimera felen inför slutbesiktningen och på så vis underlätta för parterna. Kontrollbesiktningen är informell och har inte samma juridiska status som slutbesiktningen och skall mer ses som en ”syn” av entreprenaden inför slutbesiktningen. Kriterierna för kontrollbesiktning är i övrigt detsamma som för slutbesiktningen.

De eventuellt noterade felen skickas senast dagen efter utförd besiktning till parterna.

Slutbesiktning (SB)

Slutbesiktning utförs vid färdigställd entreprenad om någon part önskar det.

Beställare skall om inget annat mellan parter avtalats utse besiktningsman, och entreprenören skall i god tid innan avslutade arbeten underrätta beställare/konsument när arbetena beräknas vara klara. Beställare skall då skyndsamt utse besiktningsman, om beställare ej utser besiktningsman kan entreprenör göra det.

Slutbesiktning startar med försammanträde där besiktningsmannen bland annat går igenom egenkontroller, provningar och dokumentation. Besiktningen avslutas med slutsammanträde där besiktningsmannen meddelar om entreprenaden är godkänd eller ej. (Del/ar av entreprenaden kan vid slutbesiktning undantas och är då föremål för kompletterande slutbesiktning, KSB, pris offereras separat)

Ny slutbesiktning

Om entreprenaden blir underkänd föreskrivs en ny slutbesiktning, entreprenören skall efter avhjälpande av fel meddela att ny slutbesiktning kan göras. Ersättning av till besiktningsmannen bekostas av entreprenören. Faktura går till beställaren där besiktningsmannen har sitt avtal, beställare reglerar därefter kostnaden med entreprenören. Ny slutbesiktning har i övrigt samma förfarande som slutbesiktning.

Efterbesiktning (EB)

Om part önskar kan efterbesiktning påkallas. Vid efterbesiktning kontrolleras om felnoteringar från slutbesiktning är fackmässig avhjälpta. Nya fel tas inte upp vid efterbesiktning, däremot noteras eventuella följdfel från avhjälpandet. Om fel i större omfattning kvarstår skall entreprenören bekosta ersättningen till besiktningsmannen i annat fall av påkallande part.

Särskild besiktning (SÄB)

Särskild besiktning kan påkallas efter entreprenadtidens utgång för fel som inte upptäckts vid slutbesiktning och därefter framträtt, eller för fel som påtalats av beställaren vid slutbesiktningen. Besiktningen skall påkallas utan dröjsmål och bekostas av påkallande part.

 

§59-besiktning, 2-årsbesiktning, Garantibesiktning (GB)

Senast två år efter slutbesiktningen kan en så kallad §59-besiktning göras. Den kallas även ofta för två-årsbesiktning. En sådan besiktning tar beställaren initiativ till. Det är också beställaren som betalar för besiktningen om man inte har kommit överens om något annat.

Vid §59-besiktningen undersöker man om det visat sig några fel sedan entreprenaden avslutades. Entreprenören är ansvarig för felen i de fall denne inte kan visa att felen uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande på konsumentens sida.

 

Överbesiktning

Om någon part är missnöjd med utförd besiktning kan överbesiktning påkallas vilket skall göras inom fyra veckor från det att parter tillhandahållit utlåtandet för utförd besiktning. Vid överbesiktning prövas de noteringar som part är missnöjd med alternativt besiktningen i sin helhet, överbesiktningens utlåtande ersätter det tidigare utlåtandet. Vanligaste förfarandet är att parter gemensamt utser besiktningsman.

 
 

Kontrollansvarig enligt PBL (KA)

Det är lagstadgat att byggherren ska anlita en kontrollansvarig vid byggåtgärder som kräver bygglov (finns givetvis undantag då det inte krävs). 

Våra KA är certifierade och bistår byggherren med stöd under hela byggprocessen.

 

KA upprättar kontrollplan, medverkar vid tekniskt samråd med kommunen, vid kommunens arbetsplatsbesök, vid slutsamråd samt besiktningar (medverkan vid besiktning utförs i mån av tid).

Utöver det så utför våra KA 3st besök på arbetsplatsen under byggets gång (när besöken utförs planerar du in tillsammans med KA).

KA ska inte förväxlas med arbetsledare eller besiktningsman, KA leder inte jobbet i sig, utan KA:s uppgift är att se till att egenkontroller och provningar utförs och dokumenteras, samt kontrollera att det givna bygglovet följs.

När byggnaden/erna börjar bli färdigställt ska kommunen kallas till slutsamråd, och inför det mötet utför KA sammanställning på all dokumentation och provningar och upprättar en slutredovisning som redovisas på slutsamrådet, om allt gått som förväntat utfärdar kommunen ett slutbesked alternativt interimistiskt slutbesked.

 

BKG:S KA är certifierade, välutbildade och har den bakgrund och erfarenhet som krävs för uppdraget.

 

BKG har ett unikt koncept med kontrollplan PBL och tillhörande kvalitetssystem som är omfattande och täcker in alla yrkesgrupper och nödvändiga kontroller.

 

Tilläggstjänster såsom utökade platsbesök och kontroller

Styrelseuppdrag

Vi har stor vana av att medverka i olika nybildade BRF-styrelser under projektering- och entreprenadtiden.

BKG-metoden

Ska du bygga ett nytt hus, eller kanske utföra en tillbyggnad på din befintliga fastighet? Då kan vår paketlösning vara ett värdefullt alternativ för dig. Du kan spara både tid, kapital och slippa eventuella bekymmer och onödig oro.

 

BKG-metoden innebär en helhet av kontroller och besiktning, kontroller och besiktning utförs i hög omfattning från början till slutet av byggprocessen av ditt nya hus.

 

Vad ingår i BKG-metoden:

 

 • Kontrollansvarig med allt det innebär (enligt specifikation som anges under kontrollansvarig PBL)

 • Genomgång/granskning anbud/avtal

 • Besiktning grund innan gjutning

 • Besiktning stomme (utförs då installationer är framdragna, BM på bygg, el, rör/luft medverkar)

 • Besiktning våtrum innan plattsättning

 • Kontrollbesiktning, utförs ca 2 veckor innan slutbesiktning (då medverkar BM på bygg, rör/luft, el)

 • Slutbesiktning (då medverkar BM på bygg som samtidigt går igenom tidigare utl på installationer)

 • Efterbesiktning (BM Bygg medverkar, utförs för att konstatera av om fel från SB är avhjälpa)

 

Kontrollansvarig PBL och besiktningsmän är separata konsulter

 

Varför välja BKG-metoden?

Vi anser att det är en fördel för byggherren om dennes konsulter arbetar efter samma mål och har en tät kommunikation om projektets fortskridande, och vad kan bli bättre än att använda sig av konsulter som sitter under samma tak. Vi anser också att det är en fördel för byggherrens/beställarens entreprenörer att ha fortlöpande kontroller/besiktningar.

Använder ni BKG för detta så hamnar all dokumentation i vårt system och det är lätt för involverade konsulter att samverka och ta del av tidigare rapporter och utlåtanden, det gör att kännedomen om objektet blir bättre samt att informationen snabbt når fram till berörd konsult.

 

Varmt välkommen att kontakta oss 

08-128 55 700

 

Boka Besiktning / Offertförfrågan

Beställare

Beskrivning av objekt

Storlek på objekt

Typ av uppdrag

arrow&v
 
 

Jobba hos oss

 

Vill du ha en betydelsefull roll i byggbranschen med ett omväxlande arbete som är inspirerande och utvecklande?

Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till vår e-postadress info@byggkonsultgruppen.se.

Vi söker just nu att fylla dessa tjänster:

Som besiktningsman undersöker du, på opartiskt vis, om det arbete som entreprenören/erna utfört stämmer överens med det avtal och kontraktshandlingar som finns med beställare samt bedöma om arbetet är fackmässigt utfört. I arbetsuppgifterna ingår även planering, inläsning av handlingar, samordning, utförande av olika typer av besiktningar samt viktig skriftlig dokumentation.

Svarvarvägen 4

142 50 SKOGÅS

Tel: 08 – 128 55 700

 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook
 • Instagram

e-post: info@byggkonsultgruppen.se

org.nr: 556617-5112