top of page
Logo PNG högupplöst SHELL.png
Abstract Architecture
DSC_1639-5.jpg

"Varför har BKG skapat en besiktningsfilm?"

Besiktningsfilm

"Kort och gott, för våra kunders skull. Vi har två färdiga filmer just nu.

En för fastighetsägaren och en för boende i BRF.

Båda finns på Youtube!"

Mer om respektive besiktning

Träram av huset

Förbesiktning (FB)

Part (beställare/entreprenör) får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt efter färdigställande av entreprenaden eller som tas i bruk före färdigställande eller om några särskilda skäl föreligger.

Kontrollbesiktning (KB)

Kontrollbesiktningen utförs för minimera felen inför slutbesiktningen och på så vis underlätta för parterna. Kontrollbesiktningen är informell och har inte samma juridiska status som slutbesiktningen och skall mer ses som en ”syn” av entreprenaden inför slutbesiktningen. Kriterierna för kontrollbesiktning är i övrigt detsamma som för slutbesiktningen.

De eventuellt noterade felen skickas senast dagen efter utförd besiktning till parterna.

Slutbesiktning (SB)

Slutbesiktning utförs vid färdigställd entreprenad om någon part önskar det.

Beställare skall om inget annat mellan parter avtalats utse besiktningsman, och entreprenören skall i god tid innan avslutade arbeten underrätta beställare/konsument när arbetena beräknas vara klara. Beställare skall då skyndsamt utse besiktningsman, om beställare ej utser besiktningsman kan entreprenör göra det.

Slutbesiktning startar med försammanträde där besiktningsmannen bland annat går igenom egenkontroller, provningar och dokumentation. Besiktningen avslutas med slutsammanträde där besiktningsmannen meddelar om entreprenaden är godkänd eller ej. (Del/ar av entreprenaden kan vid slutbesiktning undantas och är då föremål för kompletterande slutbesiktning, KSB, pris offereras separat)

Ny slutbesiktning

Om entreprenaden blir underkänd föreskrivs en ny slutbesiktning, entreprenören skall efter avhjälpande av fel meddela att ny slutbesiktning kan göras. Ersättning av till besiktningsmannen bekostas av entreprenören. Faktura går till beställaren där besiktningsmannen har sitt avtal, beställare reglerar därefter kostnaden med entreprenören. Ny slutbesiktning har i övrigt samma förfarande som slutbesiktning.

Efterbesiktning (EB)

Om part önskar kan efterbesiktning påkallas. Vid efterbesiktning kontrolleras om felnoteringar från slutbesiktning är fackmässig avhjälpta. Nya fel tas inte upp vid efterbesiktning, däremot noteras eventuella följdfel från avhjälpandet. Om fel i större omfattning kvarstår skall entreprenören bekosta ersättningen till besiktningsmannen i annat fall av påkallande part.

Särskild besiktning (SÄB)

Särskild besiktning kan påkallas efter entreprenadtidens utgång för fel som inte upptäckts vid slutbesiktning och därefter framträtt, eller för fel som påtalats av beställaren vid slutbesiktningen. Besiktningen skall påkallas utan dröjsmål och bekostas av påkallande part.

 

§59-besiktning, 2-årsbesiktning, Garantibesiktning (GB)

Senast två år efter slutbesiktningen kan en så kallad §59-besiktning göras. Den kallas även ofta för två-årsbesiktning. En sådan besiktning tar beställaren initiativ till. Det är också beställaren som betalar för besiktningen om man inte har kommit överens om något annat.

Vid §59-besiktningen undersöker man om det visat sig några fel sedan entreprenaden avslutades. Entreprenören är ansvarig för felen i de fall denne inte kan visa att felen uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande på konsumentens sida.

 

Överbesiktning

Om någon part är missnöjd med utförd besiktning kan överbesiktning påkallas vilket skall göras inom fyra veckor från det att parter tillhandahållit utlåtandet för utförd besiktning. Vid överbesiktning prövas de noteringar som part är missnöjd med alternativt besiktningen i sin helhet, överbesiktningens utlåtande ersätter det tidigare utlåtandet. Vanligaste förfarandet är att parter gemensamt utser besiktningsman.

 

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse).

bottom of page